Statut i WSO

Statut

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA III SOBIESKIEGO w LYSKACH

NAZWA SZKOŁY


§ 1

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Lyskach zwana dalej „szkołą” działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami/, ustawy Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r. /Dz. U. Nr 14/ oraz niniejszego statutu.

2. Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach:
a) w Lyskach przy ul. Dworcowej 4; tel. 032 / 4300024
b) w Bogunicach przy ul. Szkolnej 5; tel. 032 / 4300015

§ 2

1. 11 listopada 1988 r. na wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli
rodziców i uczniów szkole nadano imię Jana III Sobieskiego.

§ 3

1. Szkoła używa podłużnej pieczęci o brzmieniu:

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
44 – 295 Lyski ul. Dworcowa 4
Regon: 000272141
tel. (032) 4300024

§ 4

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lyski.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator
Oświaty.

3. Szkoła Podstawowa w Lyskach jest sześcioletnią szkołą podstawową kończącą się sprawdzianem przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uprawniającym do dalszego kształcenia w gimnazjum.

4. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.


ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI

§ 5

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

1) W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
2) W czasie zajęć wymienionych w punkcie 1 i w czasie przerw pomiędzy tymi zajęciami uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły bez opieki osoby do tego upoważnionej.
3) W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.
4) Uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być w miarę potrzeby kierowani do higienistki szkolnej.
5) Każdy nauczyciel i wychowawca świetlicy oraz pracownicy administracyjni i obsługi są zobowiązani do systematycznego kontrolowania miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia powinni albo sami usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły.
6) Na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych osoba upoważniona do nadzoru jest zobowiązana do skontrolowania obecności uczniów.
7) W klasopracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun klasopracowni jest zobowiązany do opracowania regulaminu klasopracowni z zachowaniem przepisów bhp.

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.

1) Wycieczki należy tak planować, aby tereny docelowe nie zagrażały zdrowiu i życiu dziecka.
2) Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów i harmonogramu.
3) Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.
4) W wycieczkach turystyczno-krajobrazowych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
5) Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczebny uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu, oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6) Szczegółowe zasady organizowania wycieczek, ilości opiekunów, zakresy ich obowiązków zawarte są w Regulaminie Wycieczek Szkolnych, zgodnym z odrębnymi przepisami.

3. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole.

1) Nauczyciel dyżurujący na przerwie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci przebywających na korytarzach, klatkach schodowych i w obejściu szkoły.
2) Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w czasie przerwy w klasie odpowiada nauczyciel, który skończył lekcje w danej sali. Wskazane jest, by pod nieobecność nauczyciela w czasie przerwy, sale lekcyjne były zamykane (dotyczy budynku szkoły i przedszkola).
3) Dyżur pierwszy rozpoczyna się przed pierwszą lekcją o godzinie 740, dyżur drugi przed drugą lekcją itd.
4) Jeżeli lekcje kończą się o godzinie 1555 i później lub odbywają się w innym terminie niż obowiązujący plan, to za bezpieczeństwo dzieci i wyprowadzenie ich z terenu szkoły odpowiada nauczyciel, który prowadził lekcje w danej klasie.
5) Uczniowie rozpoczynający lekcje lub przechodzący z budynku szkoły do sal w budynku przedszkola oczekują na nauczyciela w szatni i pod jego opieką udają się do wskazanych pomieszczeń.
6) Dyżur w sali nr 4 podczas obiadu obejmuje świetlica.
7) W czasie niepogody uczniowie przebywają na korytarzach, obok sal, w których mają lekcje.
8) W czasie pogody uczniowie z całej szkoły przebywają na podwórzu, na terenie pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola oraz na boisku szkolnym, pod opieką nauczycieli dyżurujących w szatni, i w przedszkolu.
9) W razie konieczności zastępstw nauczyciel zastępujący przejmuje lekcje wraz z dyżurem przed daną lekcją.CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

1. Kształcenie w Szkole Podstawowej w Lyskach winno w szczególności:
a) wprowadzać w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych;
b) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia;
c) rozwiązywać problemy wynikające z odpowiedzialności każdego człowieka za swój region, kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe;
d) uświadomić stanowisko wobec innych ludzi bez względu na różnice rasowe, narodowe, religijne, kulturowe w systemie wartości i sposobie życia;
e) rozwijać umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;
f) wprowadzić w świat kultury i sztuki;
g) kształtować charaktery;
h) uczynić młodzież zdolną do życia sensownego, wartościowego, wolnego i odpowiedzialnego;
i) rozwijać zdolności do porządkowania świata abstrakcji i tworzenia treści;
j) uczyć radzić sobie z emocjami.


§ 7

1. Szkoła Podstawowa w Lyskach winna stwarzać uczniom sprzyjające warunki do:
a) korzystania z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy;
b) zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego;
c) uczenia się czynnego, kształtującego dociekliwość, refleksyjność, zdrowy krytycyzm, chęć działania;
d) kształtowania systemu wartości odpowiadającego naturze i godności ludzkiej;
e) przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowania odpowiedzialności za własne i innych zdrowie i życie;
f) indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

2. Szkoła stwarza warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez działalność wychowawczą i zapobiegawczą oraz przez:
a) stworzenie właściwych warunków do pracy: właściwą liczbę sal lekcyjnych , salę gimnastyczną, przestronne korytarze i klatki schodowe;
b) dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach;
c) promocję zdrowia psychicznego;
d) promocję zdrowego stylu życia;
e) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, o narkomanii i jej skutkach;
f) przeciwdziałanie alkoholizmowi.

3. Szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

§ 8

1. Szkoła Podstawowa w Lyskach realizuje zadania w oparciu o:
a) Statut Szkoły;
b) Szkolny Program Wychowawczy;
c) Program Profilaktyki;
d) Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania przygotowują Zespoły Nauczycieli.

3. Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki realizują nauczyciele i dokonują jego ewaluacji przy współpracy rodziców.

4. Szkolny Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§ 9

1. Szkoła Podstawowa w Lyskach prowadzi działalność dydaktyczno -
wychowawczą, opiekuńczą oraz działalność organów w Szkole Podstawowej w Lyskach i organizacji działających na terenie szkoły zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w:
a) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
b) Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych,
c) Konwencji Praw Dziecka.
2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb rozwojowych
uczniów:
a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uniemożliwiającymi uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, a także dla tych uczniów, którzy na wskutek nieobecności spowodowanej chorobą nie zdołali opanować treści programowych przewidzianych do realizacji w danym dziale przedmiotowym. Na zajęciach przebywa grupa uczniów wytypowanych przez nauczyciela właściwych zajęć, który realizuje plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.
b) zajęcia edukacyjne w ramach godzin do dyspozycji dyrektora organizowane dla całej klasy (od I do VI) w celu przyspieszenia nabycia przez uczniów umiejętności wymaganych przez dany przedmiot;
c) kółka zainteresowań organizowane dla grupy uczniów o szczególnych zdolnościach, odpowiednio do potrzeb i zainteresowań uczniów.
d) dwutygodniowy pobyt dzieci klas trzecich nad morzem – „Zielona Szkoła”.

3. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,
rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, w tym również pomoc
materialna, poprzez:
a) diagnozowanie środowiska ucznia;
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości ucznia, jego indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia;
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
e) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;
f) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
g) wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne;
h) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
i) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;
j) organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
k) kierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu rozpoznania zaburzeń, przyczyn problemów i niepowodzeń oraz uzyskania porady co do dalszej pracy z uczniem;
l) wnioskowanie o objęcie opieką rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, kuratora sadowego;
m) organizację nauczania indywidualnego oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

4.Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
dzieciom i rodzicom polega na:
a) nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno –
pedagogicznej zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli;
b)pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców,
nauczycieli, a także samego ucznia;
c) współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
d) konsultacji i organizacji warsztatów dla nauczycieli i rodziców;
e) organizowaniu zajęć specjalistycznych jak logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne;
f) koordynowaniu zadań realizowanych na rzecz uczniów;
g) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
h) współpracy z wydziałem prewencji, polegającej na pogadankach, interwencjach i udziale Policji w lekcjach wychowawczych;
i) wnioskowaniu do organu prowadzącego szkołę o przyznanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, zasiłku losowego;
j) organizowaniu pomocy materialnej przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę;
k) pozyskiwaniu sponsorów na pokrycie opłaty za „Zieloną Szkołę”;
l) współpracy ze Świetlicą Środowiskową w zakresie opieki nad uczniami i zagospodarowania ich czasu wolnego.

5. Szkoła Podstawowa w Lyskach:
1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
2) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.§ 10

1. Szkoła Podstawowa w Lyskach posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2. Szczegółowe zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział I

Skala ocen. Wymagania programowe.

§ 11

1. Cykl dydaktyczny roku dzieli się na dwa semestry:
a) semestr zimowy – zakończony oceną klasyfikacyjną śródroczną ( w klasach I-III oceną opisową),
b) semestr letni – zakończony oceną klasyfikacyjną roczną ( w klasach I-III oceną opisową), .

§ 12
1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne uczniów
b) zachowanie ucznia
§ 13

1. Ocena powinna być oceną wspierającą ucznia w osiąganiu celów,
diagnozującą jego osiągnięcia, motywującą do dalszej pracy.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
a) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu
przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie progra-
mowej,
b) wskazanie potrzeb rozwojowych ucznia ( jakie ma uzdolnienia a na jakie
trudności napotyka.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 14

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 15

1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalenie kryteriów ocen z zachowania;
c) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach określonych w szkole;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według określonej skali;
f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
g) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 16

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Wymagania te dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

§ 17

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Dokumentacja, o której mowa udostępniana jest uczniowi po każdym sprawdzianie w czasie jego omawiania i poprawy. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dziecka podczas spotkań z rodzicami oraz konsultacji (pierwsza środa miesiąca od 1600 do 1700).

§ 18

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wzmagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 17 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 19

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.§ 20

1. Dyrektor zespołu zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, jeżeli okres zwolnienia ucznia z w/w zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

§ 21

1. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony”.

§ 22

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny z zachowania z zastrzeżeniem ustępu 2 i 8.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odpowiednich przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 24 i § 38.

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

8. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych i śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej i śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
a) informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie najpóźniej na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną wpisuje nauczyciel danego przedmiotu w zeszycie przedmiotowym ucznia lub w jego dzienniczku ucznia.
b) informacja o zagrażających uczniowi ocenach niedostatecznych winna być wpisana przez wychowawcę w zeszycie korespondencji najpóźniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną
c) proponowaną ocenę zachowania w terminie najpóźniej na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną wpisuje w dzienniczku ucznia lub zeszycie korespondencji wychowawca klasy.
d) wychowawca zastrzega sobie możliwość obniżenia proponowanej oceny zachowania nawet po ustalonym terminie w przypadku, jeśli uczeń wejdzie w konflikt z prawem.

§ 23


1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
a) Ocenę zachowania ustala się publicznie podczas lekcji wychowawczej, wychowawca fakt ten odnotowuje w dzienniku w temacie lekcji wychowawczej.
b) Wychowawca klasy fakt zasięgania opinii innych nauczycieli odnotowuje poprzez złożenie podpisu danego nauczyciela na karcie proponowanych ocen zachowania.

§ 24

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne
roczne ustala się według skali:
a) stopień celujący – 6
b) stopień bardzo dobry – 5
c) stopień dobry – 4
d) stopień dostateczny – 3
e) stopień dopuszczający – 2
f) stopień niedostateczny – 1


§ 25

1. Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań edukacyjnych dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagań na:
a) stopień dopuszczający – wymagania konieczne (K)
b) stopień dostateczny – wymagania podstawowe (P)
c) stopień dobry – wymagania rozszerzające (R)
d) stopień bardzo dobry – wymagania dopełniające (D)
e) stopień celujący – wiedza wykraczająca ponad program, wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych (PP).
2. Oceny osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie hierarchii wymagań tak, by spełnienie wyższych wymagań było spełnieniem wymagań niższych.

3. Opis wymagań na poszczególne stopnie:
a) stopień celujący – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne przewidziane dla danego etapu kształcenia, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu i stosowaniu;
b) stopień bardzo dobry – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. Osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności;
c) stopień dobry – oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane programem dla danego etapu nauczania nie są pełne, ale wiele umiejętności ma charakter złożonych i samodzielnych;
d) stopień dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu. Wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się;
e) stopień dopuszczający – oznacza, że uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego. Wiadomości i umiejętności z tego zakresu należą do bardzo przystępnych, prostych i praktycznych, niezbędnych w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym;
f) stopień niedostateczny – oznacza, że uczeń nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności przewidzianych programem na danym etapie kształcenia, co uniemożliwia mu kontynuację przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

4. Opis wymagań odpowiadających poszczególnym stopniom:
a) wymagania konieczne – stopień dopuszczający – obejmują elementy treści podstawowych. Są to treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, najprostsze, możliwie praktyczne, niezbędne do opanowania wymagań podstawowych; Wymagania rozszerzające – stopień dobry – obejmują treści nauczania umiarkowanie przystępne, bardziej złożone i mniej typowe, przydatne, ale i niezbędne na danym etapie edukacji i na wyższych etapach;
b) wymagania podstawowe – stopień dostateczny – obejmują treści nauczania najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne, niezbędne na danym etapie i wyższych etapach kształcenia oraz w praktycznej działalności ucznia;
c) wymagania dopełniające – stopień bardzo dobry – obejmują treści trudne do opanowania, złożone i nietypowe, wyspecjalizowane;
d) wymagania wykraczające – stopień celujący – obejmują treść programową wykraczającą ponad dany etap edukacji.
Uwaga: W nietypowych sytuacjach należy indywidualnie wyważać rangę poszczególnych osiągnięć ucznia i w ten sposób obiektywizować ocenę.

5. W przypadku uczniów, u których na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej stwierdzono trudności w uczeniu się, nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów formułują, zgodnie z zaleceniami poradni, indywidualne wymagania na poszczególne stopnie, uwzględniając sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności.
6. O specyficznych trudnościach w nauce określonych przez w/w poradnie nauczycieli poszczególnych przedmiotów zobowiązany jest poinformować wychowawca klasy.

§ 26

1. W edukacji wczesnoszkolnej oceny bieżące wyrażone są w skali punktowej.

2. Opis wymagań odpowiadających poszczególnym punktom:
a) 6 punktów – otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b) 5 punktów – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
c) 4 punkty – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
d) 3 punkty – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
e) 2 punkty – otrzymuje uczeń, który wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.


Rozdział II

Ocena osiągnięć ucznia z poszczególnych przedmiotów

§ 27

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
b) bieżące ocenianie według skali i form przyjętych w szkole,
c) ustalanie ocen śródrocznych i rocznych i warunki ich poprawiania,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

§ 28

1. Nauczyciele na pierwszej lekcji swojego przedmiotu, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym w temacie zajęć.

2. Kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów są do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w pracowniach przedmiotowych, u nauczycieli poszczególnych przedmiotów i w sekretariacie.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym w temacie zajęć.

4. Regulamin ustalania ocen z zachowania umieszczony jest na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

5. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami, na początku każdego roku szkolnego, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i wymaganiach na poszczególne stopnie. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z w/w zasadami i wymaganiami.

6. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i regulamin ustalania ocen z zachowania są do wglądu w sekretariacie szkoły.

7. W przypadku uczniów, u których na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej stwierdzono trudności w uczeniu się, nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów z indywidualnymi wymaganiami na poszczególne stopnie w czasie indywidualnej rozmowy i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym.


§ 29

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców
(prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do
wglądu podczas spotkań z rodzicami lub w czasie konsultacji.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w następujący sposób:

a) ocena za odpowiedź ustną -uzasadnienie ustne
b) ocena za wypowiedź i pracę pisemną- ustnie podczas omówienia sprawdzianów lub prac pisemnych. Na prośbę ucznia lub rodzica-uzasadnienie pisemne. Prace pisemne (zadania klasowe, sprawdziany) są przechowywane co najmniej do końca roku szkolnego, na prośbę rodziców i dyrektora udostępniane są do wglądu.


Rozdział III
Formy oceniania uczniów

§ 30

1. Ocenie podlegają:
1) Pisemne prace klasowe (sprawdziany) – czas trwania oraz zakres tematyczny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
2) Krótkie pisemne „kartkówki” – czas trwania nie dłuższy niż 15 minut, obejmują zagadnienia z 2-3 ostatnich lekcji.
3) Ustne odpowiedzi – pozwalają poznać sposób rozumowania ucznia, umiejętności kojarzenia różnych informacji i wyciągania wniosków. Ustna odpowiedź pozwala ocenić poprawność języka, jakim posługuje się uczeń, poprawność stosowanych terminów.
4) Pisemne testy – pozwalające szczegółowo sprawdzić wiadomości, znajomość definicji i praw oraz ich zastosowanie. Test, który otrzymuje uczeń powinien dodatkowo zawierać:
a) notatkę informacyjną (ilość zadań, przewidywany czas rozwiązywania, sposób zaznaczania odpowiedzi),
b) liczbę punktów za poszczególne zadania,
c) kryteria oceny.
5) Prace wykonane w domu – zadanie domowe.
6) Prowadzenie zeszytu.

2. Za szczególną aktywność na lekcji uczeń uzyskuje „plus”. Trzy „plusy” dają ocenę bardzo dobrą.

3. Za brak zadania domowego lub brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, przyborów,
koniecznego wyposażenia uczeń otrzymuje „minus”. Trzy „minusy” dają
ocenę niedostateczną. Każdy następny „minus” to kolejna ocena
niedostateczna.

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „plusów” na korzyść ucznia
wyłącznie w pracach pisemnych (sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda)
zapisanych czerwonym lub zielonym kolorem. Plus przy ocenie oznacza, że
uczeń uzyskał pośrednią liczbę punktów wg ustalonej skali (na przykład
20 – 19 pkt – bdb, to uzyskana liczba punktów 20,5 oznacza ocenę +bdb).


§ 31

1. Uczniowie mają prawo do:

a) znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań jakim będą musieli sprostać,
b) najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie,
c) ustalenia terminu sprawdzianu z nauczycielem przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Uczniowie mają obowiązek:
a) przygotować się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału,
b) przynieść materiały wymagane na sprawdzianie przez nauczyciela (zeszyt prac klasowych, papier kancelaryjny, przybory geometryczne, słowniki itp.)

§ 32

1. Nauczyciele mają prawo do:
a) wyboru formy sprawdzianu,
b) nieprecyzowania terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli postępów poprzez ucieczki, absencję itp.

2. Nauczyciele mają obowiązek:
a) przestrzegać zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami (należy notować ołówkiem w dzienniku planowany termin sprawdzianu),
b) zapowiadać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
c) podać uczniom zakres materiału i wymagania sprawdzianu,
d) rzetelnie sprawdzić prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację,
e) omówić wyniki sprawdzianu, poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy.

§ 33

1. Rodzice mają prawo do zapoznania się z pracami klasowymi swoich dzieci
oraz z ich oceną. Zapoznanie się z tymi ocenami następuje:
a) na zebraniach klasowych,
b) w trakcie zapraszania rodziców do szkoły, wówczas gdy dziecko otrzymało słabe stopnie,
c) poprzez wpis oceny do dzienniczka ucznia względnie do zeszytu przedmiotowego.

2. Rodzice mają obowiązek:
a) podpisać ocenę z pracy klasowej,
b) sprawdzić, czy dziecko poprawiło błędy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

§ 34

1. Władze szkolne mają obowiązek:
a) kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi,
b) kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczyciela, szczególnie w przypadku dużej ilości ocen negatywnych ze sprawdzianu.

§ 35

1. Prace klasowe muszą być sprawdzone w maksymalnym terminie dwóch
tygodni. W dzienniku lekcyjnym zaznaczone są kolorem czerwonym. Wpis
„sprawdzian” czy „praca klasowa” musi być połączony z podanym zakresem
tematycznym.2. Ilość prac klasowych/sprawdzianów w semestrze z poszczególnych
przedmiotów:

Przedmiot Minimalna ilość prac
klasowych/sprawdzianów
język polski 2/3 bez dyktand
język obcy 3/4
matematyka 3/5
przyroda 3/4
historia 2/3
informatyka 1/2 + sprawdziany praktyczne
technika 1
plastyka -
muzyka -
wychowanie fizyczne testy sprawnościowe – 5
religia 1


3. Prace klasowe i sprawdziany są dokumentacją pedagogiczną, którą trzeba
przechowywać przez cały rok szkolny rok szkolny tj. do 31 sierpnia.Rozdział IV
Kontrola postępów ucznia w przypadku jego nieobecności

§ 36

1. Niezależnie od powodu nieobecności ucznia w szkole, powinien on
w minimum dostatecznym stopniu przyswoić materiał programowy.

2. Z uczniem należy uzgodnić rozsądny termin uzupełnienia zaległości
(nieprzekraczający 2 tygodni po zakończeniu nieobecności) Terminu tego
należy konsekwentnie przestrzegać, co m. in. znaczy sprawdzić w terminie,
czy braki zostały w zadawalającym stopniu wyrównane.

3. W razie nieobecności ucznia w szkole, w miejscu przeznaczonym na ocenę
z pracy klasowej lub sprawdzianu wstawiamy liczbę „0”. Jeżeli w
wyznaczonym terminie uczeń nie zgłosił się i nie zaliczył wyznaczonej partii
materiału otrzymuje ocenę niedostateczną. Termin na uzupełnienie braków
odnotowuje nauczyciel w zeszycie przedmiotowym. Informację tę podpisuje
uczeń i jego rodzic (prawny opiekun).Rozdział V
Ocena śródroczna lub roczna

§ 37


1. Minimalna ilość ocen cząstkowych niezbędna do klasyfikacji:

Przedmiot Ilość ocen
język polski 8
język obcy 5
matematyka 8
przyroda 4
historia 3
informatyka 4
technika 4
plastyka 3
muzyka 3
wychowanie fizyczne 6
religia 4

2. Ocena śródroczna lub roczna musi być wystawiona publicznie z trafnym komentarzem.

a) Sposób formułowania komentarza do oceny powinien opierać się na znanych uczniom kryteriach ocen z danego przedmiotu.

3. Zasady oceniania z religii (etyki) określają odrębne przepisy. Ocena z religii jest wliczona do średniej ocen i ma wpływ na promowanie ucznia.

4. W klasach I – III śródoczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi, ocena z religii jest oceną cyfrową.

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.


Rozdział VI

Ocena zachowania

§ 38

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
h) stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne

3. Jako ocenę wyjściową przy ocenie zachowania przyjmuje się ocenę dobrą.
4. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania. Arkusz z kryteriami i szczegółową punktacją znajduje się w dzienniku lekcyjnym każdej klasy.
a) nauczyciele zobowiązani są do systematycznych wpisów w arkuszu punktów dotyczących zachowania ucznia
5. Uczeń, który często zaczepia fizycznie, prowokuje bójki, których następstwem jest uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej, nie może otrzymać z zachowania oceny wyższej niż poprawna, bez względu na ilość uzyskanych punktów.
6. Uczeń, który dopuszcza się:
a) wyłudzania pieniędzy;
b) fałszowania podpisów i dokumentów;
c) kradnie;
d) z premedytacją niszczy sprzęt, budynek szkoły lub rzeczy innych osób (zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy);
nie może otrzymać z zachowania oceny wyższej niż nieodpowiednia.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. W klasach I –III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
9. Odwołanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może nastąpić na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, z pisemnym uzasadnieniem przyczyn wnoszenia odwołania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia zajęć dydaktycznych.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
a) ocenę z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

§ 39

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie
nauki w klasie programowo wyższej szkoła w miarę swoich możliwości
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
a) pomoc pedagoga szkolnego
b) zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne
c) korekcyjno – rewalidacyjne,
wynikające z planu nauczania w danej klasie w danym roku szkolnym.

Rozdział VII

Promowanie uczniów

§ 40

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna można postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia . Opinia rodziców nie jest wiążąca.

a) uczeń klasy I i II szkoły podstawowej wykazujący szczególne uzdolnienia może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz na podstawie opinii PPP)

2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 38 ust.11 i ust.12.

a) Uczeń klasy IV-VI , wykazujący szczególne uzdolnienia i realizujący ITN lub IPN , może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz na podstawie opinii PP-P)

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

6. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

8. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej w szkole danego typu z zastrzeżeniem §38 ust.12

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej.

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 8 pkt 1, uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 41

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. W przypadku podjęcia decyzji o chęci przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) kierują na piśmie wniosek z uzasadnieniem, o przeprowadzenie egzaminu do Dyrektora Zespołu.

5. Prośba o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej musi zostać zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego wówczas, gdy przyczyną nieusprawiedliwionych nieobecności, będących podstawą nieklasyfikowania, jest trudna sytuacja rodzinna lub sytuacja losowa, co musi wynikać z uzasadnienia wniosku o egzamin klasyfikacyjny.

6. Zgłoszenie wniosku o egzamin powinno nastąpić nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia wymienionego w ust.7 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9. Uczniowi, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

12. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie listem poleconym. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 7 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny musi się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie zajęć edukacyjnych. Dodatkowy termin z przyczyn usprawiedliwionej nieobecności wyznacza Dyrektor Szkoły.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor zespołu lub nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
2) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 13, a w przypadku egzaminu ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 – skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.

17. Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”.§ 42

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 43.
2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 44 ust. 1 i § 43.
3. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 43.

Rozdział VIII

Formy odwoławcze od oceny
oraz tryb przeprowadzania egzaminów
sprawdzających i poprawkowych

§ 43

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od oceny, jeżeli uznają, że ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia kierują na piśmie odwołanie z uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od czasu zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym.

3. W przypadku otrzymania pisemnego odwołania od oceny i stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami):

a). wymagana jest pisemna forma (list polecony) adresowany do rodzica
(prawnego opiekuna), powiadamiania o terminie i miejscu sprawdzianu.

5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach (pokrewieństwo, choroba). W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 44 ust 1.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik glosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z usprawiedliwionych (w przypadku choroby ucznia wymagane jest zaświadczenie lekarskie) przyczyn nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora zespołu.


11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 44

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku śródrocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. W przypadku podjęcia decyzji o chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia kierują na piśmie prośbę o przeprowadzenie egzaminu do Dyrektora Zespołu.

4. Zgłoszenie prośby o egzamin powinno nastąpić nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym w danym roku szkolnym.

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnianych przypadkach (pokrewieństwo, choroba). W takim przypadku dyrektor zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji
2) termin egzaminu poprawkowego
3) pytania egzaminacyjne
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (w przypadku choroby ucznia wymagane jest zaświadczenie lekarskie) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później jednak niż do końca września.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 14


12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 45

1. Regulamin egzaminu poprawkowego i sprawdzającego.

1) Dla przeprowadzenia egzaminu Dyrektor Zespołu powołuje trzyosobową komisję w składzie określonym w punkcie 6 § 44.
.
2) Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jest zwolniony z funkcji egzaminatora tylko na własną prośbę.

3) W roli obserwatora (bez prawa głosu) w egzaminie mogą brać udział:
a) wychowawca klasy,
b) Przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców,
c) doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora.

4) Pytania przygotowane przez egzaminatora muszą być sformułowane jasno i precyzyjnie.

5) Uczeń losuje pytania spośród przygotowanych zestawów.

6) Nie wolno wymagać od ucznia odpowiedzi na dodatkowe pytania.

7) Komisja słucha odpowiedzi ucznia, nie rozmawia i nie komentuje.

8) Podczas egzaminu nikt nie opuszcza sali.

9) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja:
a) podwyższa stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, lub
b) utrzymuje stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

10) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

11) Decyzja komisji jest ostateczna.
Rozdział IX

Dokumentacja pedagogiczna

§ 46

1. Pozycje w dzienniku obrazujące postępy ucznia w nauce z poszczególnych
przedmiotów:

Przedmiot Pozycje w dzienniku, które są podstawą wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej
język polski Czytanie, zadania domowe, odpowiedź, dyktanda, opowiadania ustne, zeszyt, zadania klasowe/sprawdziany, recytacja
język obcy Odpowiedź, zadania domowe, czytanie, sprawdziany, aktywność, zeszyt
matematyka Odpowiedź, praca domowa, sprawdziany, zadania klasowe, zeszyt, aktywność
przyroda Odpowiedź, zadania domowe, sprawdziany, zeszyt, aktywność
historia Odpowiedź, zadania domowe, sprawdziany, zeszyt, aktywność
informatyka Odpowiedź, sprawdziany, sprawdzian praktyczny, zeszyt, aktywność
technika Prace praktyczne, aktywność, sprawdziany, zeszyt
plastyka Prace plastyczne, zeszyt, aktywność
muzyka Śpiew, zeszyt, aktywność
wychowanie fizyczne LA, gimnastyka, gry zespołowe, rozgrzewka, przygotowanie do lekcji – strój, aktywność – zawody
religia zeszyt, sprawdziany, odpowiedzi, aktywność

2. Uczeń ma prawo poprawić otrzymany stopień, zapisany w dzienniku,
w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej. Stopień nie ulega
wymazaniu, nie można go skreślić, nowy stopień wpisany jest obok.

3. Dyrektor zobowiązany jest do kontrolowania systematyczności oceniania.
Rozdział X
Nagradzanie uczniów

§ 47

1. Uczeń, który odnosi sukcesy ma prawo do nagrody.


2. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Szkoła Podstawowa w Lyskach stosowane są następujące formy nagradzania:

a) pochwała Dyrektora Zespołu udzielona podczas apelu porządkowego w obecności Grona Pedagogicznego i uczniów
b) typowanie do galerii uczniów z najwyższą średnią, wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz nagrody książkowej
c) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia
d) statuetka dla najlepszej absolwentki i najlepszego absolwenta szkoły
e) pochwala wychowawcy na forum klasy
f) pochwała- wyróżnienie udzielona przez wychowawcę na zebraniu z rodzicami
g) wyróżnienie ucznia poprzez zamieszczenie informacji na gazetce szkolnej
h) wpis do kroniki szkolnej lub klasowej za wybitne osiągnięcia
i) dyplomy
j) nagrody rzeczowe
k) uzyskanie i wpis dodatnich punktów z zachowania (zgodnie z WSO)
l) wzorowa ocena z zachowania w klasach IV-VI (zgodnie z WSO)
ł)) kolorowe symbole graficzne w klasach I-III umieszczone w salach
lekcyjnych na przygotowanych do tego celu planszach lub wklejane do zeszytów ucznia. O znaczeniu symboli graficznych stosowanych w danej klasie nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja ta powinna być potwierdzona podpisami rodziców w protokole zebrania. Stosowane symbole graficzne wychowawcy klas I-III przechowują w teczce wychowawcy klasowego.


3. Uczeń może być wyróżniony i nagradzany za:

a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
b) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi wynikami w konkursach
c) wybitne osiągnięcia sportowe
d) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska
e) aktywną działalność w Samorządzie Klasowym lub Szkolnym
f) aktywną działalność w kołach zainteresowań
g) aktywny udział w uroczystościach szkolnych
h) działalność na rzecz środowiska lokalnego
i) systematyczną pomoc potrzebującym (pomoc w nauce i inne pozytywne działania świadczące o wrażliwości na krzywdę).


4. Typowanie uczniów klas IV – VI do nagród odbywa się według
następujących zasad:

1) Typowanie do galerii:
a) uczniowie klas VI-tych – średnia ocen 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
b) uczniowie klas IV-V – średnia ocen 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie .
2) Typowanie do nagrody książkowej:
a) uczniowie klas VI-tych – średnia ocen 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
b) uczniowie klas IV-V – średnia ocen 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

5.W związku z opisowym charakterem oceny w klasach I – III kryteria przyznawania nagród książkowych i typowania do galerii uczniów tych klas przedstawiają się następująco:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) przychodzi do szkoły przygotowany, jest pilny, obowiązkowy i pracowity
b) obowiązki i zadania wykonuje chętnie i dokładnie
c) na lekcji jest aktywny i potrafi skoncentrować uwagę
d) zeszyty prowadzi starannie, prace plastyczne wykonuje estetycznie
e) podporządkowuje się poleceniom nauczyciela
f) rzetelnie przestrzega zasad regulaminu klasowego
g) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

2) Kultura osobista:
a) potrafi współdziałać w zabawie,
b) jest koleżeński i uczynny.

3) Praca na rzecz szkoły i środowiska:
a) wzorowo pełni dyżury w szkole i klasie
b) chętnie uczestniczy w akademiach szkolnych i środowiskowych
c) angażuje się w akcje organizowane przez Samorząd Szkolny (sprzątanie świata, zbiórka opakowań aluminiowych itp.)
d) bierze udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły


Rozdział XI

Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

§ 48

1. Jedną z form mierzenia jakości pracy szkoły są przeprowadzane pod koniec każdego semestru badania wyników nauczania, które odbywają się na wszystkich poziomach zgodnie z harmonogramem.

Rozdział XII

Ocenianie zewnętrzne

§ 49

1. Pod koniec klasy szóstej uczeń pisze sprawdzian. Zasady przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych określają odrębne przepisy.


ORGANY SZKOŁY

§ 50

1. Organami Szkoły Podstawowej w Lyskach są:
a) Dyrektor Zespołu;
b) Rada Pedagogiczna;
c) Rada Rodziców;
d) Samorząd Uczniowski
§ 51

1. Kompetencje Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lyskach.

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w szczególnych sprawach:
a) zatwierdzenia planu pracy szkoły
b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów
c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
d) skreślenia z listy uczniów
e) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
f) wyłonienia dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
g) szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników. Rada wybiera je spośród propozycji przedstawionych przez nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, biorąc pod uwagę możliwości uczniów oraz jakość wykonania podręczników, umożliwiającą korzystanie z nich przez kilka lat
h) niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

2) Rada Pedagogiczna opiniuje m.in.
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
b) projekt planu finansowego szkoły
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
e) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz wysokość stypendium(średnia ocen)
f) wniosek o indywidualny program lub tok nauki
g) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora
h) kandydata na stanowisko dyrektora zaproponowanego przez organ prowadzący( o ile do konkursu nie zgłosi żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata)
i) przedłużenie stanowiska wicedyrektora
j) dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin, będących do dyspozycji dyrektora szkoły
k) organizację tygodnia pracy
l) program nauczania opracowany i włączony do Szkolnego Zestawu Programów.

2. Rada Rodziców.
1) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4) Rada Rodziców uchwala statut szkoły, program wychowawczy Rodziców program profilaktyki.
5) Rada Rodziców przedstawia i opiniuje wnioski w sprawie planu finansowego.
6) Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
7) Rada Rodziców opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
8) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców szkoły może gromadzić fundusze dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

3. Samorząd Uczniowski.
1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
3) Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak :
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) prawo do poszanowania swej godności, swego dobrego imienia,
h) prawo do wcześniejszego poznania zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań jakim muszą sprostać,
i) prawo do określania ilości sprawdzianów do trzech w danym tygodniu,
j) prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole,
k) prawo informowania wszystkich społeczności szkoły o swoich programach opiniach i problemach.
4) Samorząd w porozumieniu z Radą Rodziców może zwrócić się do Dyrektora Zespołu z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy. Dyrektor Zespołu podejmuje w tej sprawie decyzję w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz uchwala program wychowawczy i program profilaktyki.


Inne organy społeczne

§ 52

1. W szkole działają z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor Zespołu po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor Zespołu współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 53

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Formy tego współdziałania określają szczegółowo regulaminy rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego.

3. Rodzice i nauczyciele spotykają się w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 3 razy w roku z wyjątkiem klas I i VI, w których to klasach organizowanych jest 5 spotkań.

4. Wychowawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu może dodatkowo zwołać spotkanie informacyjne.

5. W razie potrzeby wychowawca indywidualnie kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.


ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 54

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów, przedzielonych dwutygodniowymi feriami.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 55

1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone są przez 5 dni w tygodniu,
w godzinach od 7.55 do 16.00.

3. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut. Lekcje przedzielone są co najmniej 10 - cio minutowymi przerwami.

3. Wszystkie zajęcia odbywają się w czasie zatwierdzonym przez Dyrektora
Zespołu.

4. W edukacji wczesnoszkolnej czas trwania lekcji ustala zespół nauczycieli
prowadzących te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. Uczniowie mają prawo uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych
organizowanych w miarę potrzeb i możliwości przez szkołę.

§ 56

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki – w danym roku szkolnym – określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora Zespołu zgodnie z obowiązującymi w zarządzeniach terminami, na podstawie planu nauczania szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły (łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych), ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę przedmiotów nieobowiązkowych, w tym: kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Godziny do dyspozycji dyrektora zostają przeznaczone na zwiększenie liczby godzin zajęć przedmiotów obowiązkowych, a ponadto na:

1). w klasach I – III:
a) zajęcia edukacji regionalnej,

2). w klasach IV – VI:
a) zespoły dydaktyczno – wyrównawcze,
b) zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie”,
c) kółka zainteresowań

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 57

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego trzyletniego etapu edukacyjnego.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 584. W szkole działają zespoły powołane przez Dyrektora:

1). zespoły przedmiotowe:
a) zespół humanistyczny,
b) zespół matematyczno – przyrodniczo – informatyczny,
c) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
d)
2). zespół wychowawczy.

5. Pracą zespołów kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora, na wniosek zespołu.

3. Podstawowe zadania zespołów przedmiotowych to:

a) Ustalanie zestawów programów nauczania dla poszczególnych oddziałów uwzględniających korelację treści w ramach poszczególnych bloków nauczania.
b) Opracowanie jasnych kryteriów wymagań i ocen dla poszczególnych oddziałów.
c) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych.
d) Sprawowanie opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
e) Dbałość o wyniki nauczania. Układanie treści badań wyników, sprawdzanie, analiza, formułowanie planów naprawczych.

4. Działalność zespołu wychowawczego opiera się na współpracy z pedagogiem szkolnym i obejmuje:

1) Opracowywanie i ewaluację programu wychowawczego.
2) Poznawanie środowiska rodzinnego uczniów pochodzących z rodzin patologicznych, dochodzenie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
3) Współpracę z komisją ds. dożywiania działającą przy świetlicy szkolnej.
4) Typowanie dzieci z rodzin słabo uposażonych do stypendium socjalnego.
5) Opracowywanie planu pracy dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
6) Pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco trudności wychowawczych.
7) Opiniowanie propozycji Dyrektora Zespołu w sprawie wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego.§ 59

1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.


§ 60

1. Szkoła zapewnia uczniowi możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w wyznaczonych dla tych celów pomieszczeniach.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w świetlicy, ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Komisja Żywieniową, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie wyżywienia.


BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 61

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz – w miarę możliwości – wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz studenci przebywający na praktyce.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Biblioteka szkolna posiada czytelnię, gdzie odbywają się zajęcia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.

5. Biblioteka pełni następujące funkcje:
a) kształcąco – wychowawczą,
b) opiekuńczo – wychowawczą,
c) kulturalno – rekreacyjną.

6. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposobieniem ich do samokształcenia;
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej;
c) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów;
d) wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów bibliotecznych;
e) rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej;
f) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczno – wychowawczej, samokształceniu, doskonaleniu zawodowym, pracy twórczej;
g) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, ich osiągnięć i trudności;
h) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic rozwojowych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych;
i) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów;
j) otaczanie opieką uczniów zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych.

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza.
a) Bibliotekarz jest zobowiązany do systematycznego zajmowania się księgozbiorem szkolnym.
b) Bibliotekarz jest członkiem Rady Pedagogicznej.
c) Bibliotekarz etatowy pracuje w godzinach rannych i popołudniowych.

8. Do obowiązków bibliotekarza należy:
a) udostępnianie książek, czasopism, taśm magnetofonowych i magnetowidowych oraz innych materiałów bibliotecznych uczniom;
b) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów;
c) opracowanie biblioteczne zbiorów;
d) urządzenie pomieszczeń bibliotecznych;
e) popularyzowanie czytelnictwa;
f) współpraca z nauczycielami w celu aktualizowania księgozbioru i rozwijania czytelnictwa;
g) posługiwanie się bibliografią i innymi źródłami informującymi o drukach i materiałach bibliotecznych;
h) opracowanie regulaminu działania biblioteki szkolnej;
i) organizowanie rożnych form pracy czytelniczej z naciskiem na przygotowanie czytelnicze uczniów klas I-III i przeprowadzenie cyklu lekcji i zajęć bibliotecznych w klasach IV-VI;
j) prowadzenie konkursu czytelniczego;
k) organizowanie wieczorów bajek, poezji, konkursów itp.;
l) przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej;
m) planowanie pracy biblioteki;
n) prowadzenie dokumentacji: księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, katalogów, ewidencji zajęć bibliotecznych;
o) prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem technologii komputerowej w BCK.

11. W miarę możliwości nauczyciel – bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi, z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami nad rozwijaniem kultury czytelniczej uczniów, nad wzbogacaniem zbiorów i wyposażenia biblioteki.

12. Współpraca ta obejmuje m.in.:
a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach z rodzicami), popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, udział rodziców w imprezach czytelniczych;
b) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi;
c) informowanie użytkowników o zbiorach, warsztacie informacyjnym, dniach i godzinach otwarcia najbliższych bibliotek: publicznej, pedagogicznej, naukowej i zachęcenie do korzystania z nich;
d) organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji lub pomoc nauczycielom w ich organizacji;
e) organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w lekcjach bibliotecznych i różnych formach pracy z czytelnikiem prowadzonych przez inne biblioteki;
f) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy książek, spotkania autorskie, odczyty) przygotowywanych przez różne organizacje społeczne i instytucje kulturalne.


ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 62

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę.

2. Organizacja i formy pracy świetlicy.
1) Świetlica szkolna zwana dalej „świetlicą” prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.
2) Ze świetlicy mogą korzystać dzieci przedszkolne pod opieką starszego rodzeństwa.

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

4. Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenia warunków do nauki własnej,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
6) rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności
7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy.
8) opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela , w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa
9) opieka nad uczniem w wyjątkowych okolicznościach, kiedy ze względu na brak opieki domowej, uczeń musi przyjść do szkoły wcześniej lub pozostać w niej dłużej
10) uczeń dojeżdżający, bez pisemnej prośby rodziców lub ustnej wychowawcy nie może opuścić wcześniej zajęć świetlicowych

5. Świetlica posiada wydzielone pomieszczenia do:
a) organizowania pomocy w nauce,
b) organizowania gier i zabaw .

6. Świetlica jest wyposażona w:
a) przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw,
b) czasopisma, książki, materiały i gry towarzyskie.

7. Organizacja pracy świetlicy.
a) Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
b) Dni i godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska związanych z dojazdem dzieci z Bogunic, Suminy i Nowej Wsi.
c) Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
d) Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 25 uczniów.
e) Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i tygodniowego rozkładu zajęć.
f) Świetlica prowadzi indywidualną opiekę nad uczniami specjalnej troski wg indywidualnego planu rewalidacji i resocjalizacji.

Wychowankowie świetlicy.

§ 63

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający, uczniowie klas I-III, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i dzieci nauczycielskie.

2. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.

3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka.

4. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy, przysługuje odwołanie do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę, przy której utworzono świetlicę .Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14- tu dni od daty otrzymania.

Pracownicy świetlicy.

§ 64

1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są:
a) kierownik,
b) nauczyciele świetlicy.

2. Pracownicy świetlicy zatrudnieni są w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

3. Liczbę etatów pracowników świetlicy ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym organ bezpośrednio nadzorujący szkołę.

4. Obowiązki kierownika świetlicy określają odrębne przepisy.

5. Kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi Zespołu.

6. Kierownik świetlicy i nauczyciele - wychowawcy wchodzą w skład rady pedagogicznej.

7. Kierownik świetlicy dokonuje okresowych analiz i ocen działalności świetlicy i przekazuje je na radzie pedagogicznej.Dokumentacja

§ 65

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy
b) Dzienniki zajęć.
c) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

STOŁÓWKA SZKOLNA

§ 66

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasady odpłatności uczniów i pracowników za posiłki określa Regulamin Korzystania ze Stołówki.Pracownicy stołówki

§ 67

1. Pracownikami administracyjnymi stołówki są:
a) intendent.

2. Pracownikami obsługi są:
a) kucharka,
b) pomoc kuchenna.

3. Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudnieni są w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

4. Liczbę etatów pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym organ bezpośrednio nadzorujący szkołę.

§ 68

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
a) odpowiednie pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) bibliotekę,
c) świetlicę,
d) gabinet pielęgniarki szkolnej,
e) gabinet terapii pedagogiczno - logopedycznej,
f) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
g) zespół obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
h) pomieszczenia dla działalności samorządu i organizacji uczniowskich,
i) ogród szkolny,
j) archiwum,
k) szatnie.


PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW.

§ 69

Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy kodeksu pracy, karty nauczyciela, statutu szkoły i szkolnego programu wychowawczego.

Prawa i obowiązki nauczycieli:

1. Do obowiązków nauczycieli należy:
a) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
b) dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
c) stosowanie w swojej pracy przyjętego programu nauczania,
d) uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach z rodzicami.
e) stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny
f) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez
g) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości (informatycznej, technicznej) egzekwowania przestrzegania regulaminów. W salach gimnastycznych i na boisku używania tylko sprawnego sprzętu.
h) kontrolowanie obecności na każdej lekcji.
i) Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia.
j) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinię Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej

2. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
a) współudziału w formowaniu programu nauczania i wychowawczego szkoły,
b) kreowania własnych metod nauczania i stosowania ich na warunkach określonych w statucie,
c) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań zgodnych z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
d) aktywnego współtworzenia oblicza szkoły.

3. Zadania i prawa wychowawców:

1) Zadaniem wychowawców jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz jego przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami oraz innymi członkami społeczności szkolnej.

2) Wychowawca w celu realizacji zadań:
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, treści i formy zajęć tematycznych w godzinach będących do jego dyspozycji,
c) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
d) utrzymuje kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
e) współdziała z rodzicami i opiekunami uczniów poprzez okazywanie im pomocy w ich działaniach wychowawczych,
f) włącza rodziców w sprawy życia i szkoły organizując śródokresowe spotkania z nimi,
g) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi organizacjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych
i naukowych.

4.Zadania i prawa Dyrektora

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w szczególności;

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz
2) sprawuje nadzór pedagogiczny
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
5) odpowiada za właściwe przygotowanie i przebieg sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego po klasie szóstej
6) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym
7) zapewnia wszystkim pracownikom oraz uczniom odpowiednie warunki bhp na terenie szkoły
8) podaje do publicznej wiadomości zestaw programów przedszkolnego , zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników(po uprzednim zatwierdzeniu przez RP i RR)


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA.

§ 70

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli lub kończą 7 rok życia lub 6 rok życia - na wniosek rodziców.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż jeden rok.

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na podstawie Orzeczenia PPP.

6. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, objętych wychowaniem przedszkolnym, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat ( od 1 września 2012 roku – 8 lat)

§ 71

9. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształtowania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
c) ochrony i poszanowania swojej godności,
d) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
j) uczestniczenia w zajęciach zespołów dydaktyczno – wyrównawczych w przypadku wystąpienia trudności w nauce lub długotrwałej nieobecności,
k) korzystania z dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w wymiarze wskazanym w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i zatwierdzonym przez organ prowadzący,
l) zajęć indywidualnych przyznawanych na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
m) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
n) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
o) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
p) jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz postępów w nauce,
q) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
r) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
s) opiniowania projektu oceny z zachowania swoich kolegów,
t) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
u) informowania społeczności szkoły o swoich programach, opiniach i problemach.

10. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności:

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życia szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
e) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji,
f) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia innych uczniów i osób
g) uczestniczenia w całolekcyjnych formach kontroli.
h) Systematycznego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych. W przypadku gdy uczeń jest nieprzygotowany, zgłasza ten fakt na początku lekcji nauczycielowi.
i) Właściwego zachowania się podczas zajęć (uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie porusza się po klasie bez powodu i bez pozwolenia nauczyciela, zabiera glos po podniesieniu ręki, potrzeby fizjologiczne załatwia w miarę możliwości podczas przerw)
j) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach w terminie siedmiu dni po powrocie do szkoły w formie ustnej lub pisemnej przez rodzica(opiekuna).W uzasadnionych wypadkach wychowawca może nie usprawiedliwić nieobecności ucznia mimo wniosku rodzica
k) dbania o schludny wygląd oraz noszenie mundurka( granatowej kamizelki z logo szkoły)W przypadku niewypełnienia tego obowiązku , uczeń otrzymuje punkty karne z zachowania( -2 punkty za jeden dzień, w klasach młodszych uwagę w zeszycie korespondencji). W uzasadnionych wypadkach(pisemne wyjaśnienie rodzica- opiekuna)punkty karnie nie zostaną wpisane. Jednolity strój szkolny nie obowiązuje tylko w szczególnych dniach życia szkoły- są nimi Dzień Sportu, Piknik rodzinny.
l) Wyłączania telefonu komórkowego przed wejściem na lekcje oraz ograniczonego korzystania z komórki na terenie szkoły
m) przestrzegania zakazu używania na lekcjach takich urządzeń elektronicznych jak: mp3, dyktafon.


NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW

§ 72

1. Formy nagradzania określa § 47 niniejszego statutu.

2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe i organizacje według odrębnych przepisów.

3. Kary i nagrody mogą być udzielane na wniosek:
a) Samorządu Klasowego lub Szkolnego
b) wychowawcy klasy lub innego nauczyciela
c) Dyrektora Szkoły
d) Rady Pedagogicznej
e) innych pracowników szkoły
f) rodziców

§ 73

1. Uczeń będzie karany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Szkoły a zwłaszcza:

a) nagminne spóźnianie się na lekcje, wagary, ucieczki z zajęć
b) nieuzasadniony brak mundurka szkolnego
c) stosowanie przemocy fizycznej i słownej (wulgaryzmy, zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie i izolowanie)
d) wdawanie się w bójki i podżeganie do nich
e) demoralizowanie innych uczniów poprzez dawanie złego przykładu, namawianie do negatywnych zachowań
f) uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy innym uczniom
g) lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły (również administracji i obsługi)
h) niedostosowanie się do zarządzeń dyrekcji, wychowawcy i innych nauczycieli
i) nieprzestrzeganie regulaminów klasopracowni
j) kradzież
k) palenie papierosów lub stosowanie środków odurzających
l) kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo
m) wychodzenie bez zezwolenia poza teren szkoły
n) przynoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu (ostre narzędzia, materiały pirotechniczne)
o) niszczenie sprzętu szkolnego i wyposażenia szkoły.2. Za niewykonanie obowiązków i nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może być ukarany:
a) upomnieniem nauczyciela, wychowawcy klasy (ustnym lub pisemnym)
b) upomnieniem lub naganą (pisemną, ustną) Dyrektora Zespołu,
c) pisemnym powiadomieniem rodziców (przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły)
d) wpisem do zeszytu uwag lub korespondencji
e) rozmową dyscyplinującą ucznia z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem
f) rozmową dyscyplinującą przeprowadzoną z uczniem w obecności jego rodziców lub opiekunów prawnych
g) telefonicznym powiadomieniem rodziców o nieodpowiednim zachowaniu się dziecka
h) uzyskaniem i wpisem ujemnych punktów z zachowaniem (zgodnie z WSO)
i) naprawą celowo spowodowanej szkody (w miarę możliwości ucznia)
j) wykonaniem określonej pracy na rzecz szkoły i klasy (ustala wychowawca w porozumieniu z dyrekcją i rodzicami ucznia)
k) utratą pełnionej w klasie lub szkole funkcji
l) czasowym pozbawieniem udziału w imprezach organizowanych przez klasę (dyskoteka, wyjście do kina)
ł)zawieszeniem prawa do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz
m) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole
n) przeniesieniem do innej szkoły na wniosek Dyrektora Zespołu

3. Dodatkowe formy karania:

1) W klasach I-III

a) kolorowe symbole graficzne umieszczone w salach lekcyjnych na przygotowanych do tego celu planszach lub wklejane do zeszytów ucznia. O znaczeniu symboli graficznych stosowanych w danej klasie nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja ta powinna być potwierdzona podpisami rodziców w protokole zebrania. Stosowane symbole graficzne wychowawcy klas I-III przechowują w teczce wychowawcy klasowego.

2) W klasach IV-VI

a) czasowe pozbawienie korzystania z przywilejów ucznia
(szczęśliwy numerek, dzień bez pytania)
b) obniżenie oceny z zachowania
c) rozpatrzenie nagannego zachowania ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
d) w sprawach szczególnych (kradzież, pobicie, rozbój, używanie niedozwolonych używek) powiadomienie policji, specjalisty ds. Nieletnich, Sądu Rodzinnego

4. W przypadkach nie uwzględnionych w punktach 1, 2 i 3decyzja o formie i rodzaju zastosowanej kary zostanie podjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego oraz Samorządu Uczniowskiego.

5. Przy stosowaniu kar przestrzegana jest hierarchia – od najłagodniejszej formy kary do najsurowszej – przewidzianej w statucie. W szczególnie drastycznych przypadkach hierarchia ta może zostać pominięta.

6. Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia
do innej szkoły w przypadku:
a) umyślnego popełnienia czynu o znamionach przestępstwa,
b) szczególnie rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły,
c) braku przynależności ucznia do obwodu szkoły.


7. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż na pół roku) jeżeli uczeń uzyskał poręczenie Samorządu Uczniowskiego.

9. Od kary udzielonej przez nauczyciela uczeń może się odwołać do Dyrektora Zespołu. Decyzja Dyrektora Zespołu, podjęta po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ma charakter ostateczny.


§ 74

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora Zespołu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o niej.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 75

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 76

1. Szkoła posiada własny sztandar i hymn.


§ 77

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


TRYB NOWELIZACJI STATUTU

§ 78

1. W przypadku wejścia w życie nowych aktów prawnych, zmian organizacyjnych bądź strukturalnych lub bazowych dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej.

2. Po zaistnieniu konieczności dokonania zmian w treści niniejszego Statutu Dyrektor Zespołu powołuje co najmniej 4 – osobową komisję statutową spośród członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Rady Rodziców, która:
a) opracowuje projekt nowelizacji Statutu w terminie 1 miesiąca od daty przyjęcia zobowiązania,
b) przygotowany projekt nowelizacji przedstawia Dyrektorowi Zespołu i innym organom zespołu ( Radzie rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu). Po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego oraz uchwaleniu zmian przez Radę Rodziców projekt nowelizacji zmian przedstawiony zostaje na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej,
c) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej uchwala nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej na posiedzeniu RP,
d) znowelizowany Statut zostaje przesłany do Organu Prowadzącego oraz Organu Nadzoru Pedagogicznego.

§ 79

1. Regulaminy organów szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od ich powołania i muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Lyskach oraz innymi przepisami prawnymi.

2. Zmiana regulaminu organu szkoły uchwalona jest przez ten organ.


Skonsultowano z Radą Rodziców w dniu 27.09.2010 roku i uchwalono przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.10.2010 roku.


Rada Pedagogiczna:
Maria Michalska
Katarzyna Dudzik
I. Hildebrandt - Wieczorek
Rada Rodziców:
Sylwia Kesten

Niniejszy statut znowelizowano w formie tekstu jednolitego.

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski