Stołówka

Obiady w naszej stołówce szkolnej przygotowujemy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty, przy wykorzystaniu warzyw i owoców . Dużym atrybutem jest fakt uwzględniania w menu również upodobań smakowych naszych uczniów.
 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

INFORMACJA O OBIADACH
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU (ważny od 01.10.2018)
WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE GORĄCEGO POSIŁKU
ZASADA ODLICZEŃ NALEŻNOŚCI ZA OBIADY
ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH


Obiady wydawane są o godz. 11.55-12.15 /klasy I-V/ oraz o godz. 13.00-13.20 /klasy VI-VIII oraz III gimnazjum / w stołówce sala nr 4 w budynku szkoły na parterze.
Cena obiadu wynosi 4,00 zł. Obiady płatne są w do 15-go dnia następnego miesiąca
Od należności wpłaconych po terminie pobierane będą odsetki ustawowe w wys. 5%.
Z obiadów można korzystać w wybrane dni tygodnia.
Osoby chętne do korzystania z gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie tego faktu w świetlicy /DOM HANDLOWY KARLIK/ w godz. od 7.00 do 16.30 u p. B. Harazim lub u p. R.Markiewicz
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach o świadczenie w formie gorącego posiłku /obiadu/ , jeżeli dochód netto z poprzedniego miesiąca łącznie z dodatkami /zasiłki rodzinne, wychowawcze, opiekuńcze i dla bezrobotnych/ nie przekracza kwoty obliczonej wg wzoru:
514,-zł x liczba osób w rodzinie x 150% /na osobę 771,- zł/
UWAGA! OD 1 PAŹDZIERNIKA BR KRYTERIUM DOCHODOWE ULEGA PODWYŻSZENIU
528,-zł x liczba osób w rodzinie x 150% / na osobę 792 ,-zł/
Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500 plus”
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie gorącego posiłku składa
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach /były budynek ośrodka zdrowia/następujące dokumenty:
1) wniosek o przyznanie w/w świadczenia
2) zaświadczenie o zarobkach netto z ostatniego miesiąca /wynagrodzenie + zasiłki/ druki można pobrać ze strony internetowej / lub w świetlicy od 3 września /DOM HANDLOWY KARLIK/
w godz. od 7.00 do 16.30 u p. B. Harazim
Zapraszamy do zapisów na obiady w stołówce szkolnej!

 

 

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski