Świetlica

Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7.00 do 16.30. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w świetlicy:

mgr Bernadeta Harazim,

mgr Aleksandra Tomiczek

mgr Renata Markiewicz.

 

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy.

 

- Informacje na temat obiadów i stołówki

 

Informujemy, iż od 11 września w stołówce szkolnej można korzystać z gorącego posiłku. Obiady wydawane są o godz. 12.00 w sali nr 4 w budynku szkoły na parterze. Cena obiadu wynosi 4,00 zł. Obiady płatne są w systemie abonamentowym do 15-go dnia miesiąca. Od należności wpłaconych po terminie pobierane będą odsetki ustawowe w wys. 5%. Z obiadów można korzystać w wybrane dni tygodnia. Obiad odgłoszony z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Odgłoszenia obiadu dokonujemy na dzień przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecności do godz. 9.00 pod numerem telefonu 572 907 948 lub wysyłając informację sms a nr 698 256 600 podając nazwisko i imię ucznia oraz datę nieobecności ucznia.
Osoby chętne do korzystania z gorącego posiłku proszone są o zgłoszenie tego faktu w świetlicy /DOM HANDLOWY KARLIK/
w godz. od 7.00 do 16.30 u p. B. Harazim lub u p. R.Markiewicz Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach o świadczenie w formie gorącego posiłku /obiadu/ , jeżeli dochód netto z poprzedniego miesiąca łącznie z dodatkami /zasiłki rodzinne, wychowawcze, opiekuńcze i dla bezrobotnych/ nie przekracza kwoty obliczonej wg wzoru:
514,-zł x liczba osób w rodzinie x 150%.
Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500 plus”
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie gorącego posiłku składa
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lyskach /były budynek ośrodka zdrowia/następujące dokumenty:

1) wniosek o przyznanie w/w świadczenia
2) zaświadczenie o zarobkach netto z ostatniego miesiąca /wynagrodzenie + zasiłki/
druki można pobrać ze strony internetowej lub w świetlicy /DOM HANDLOWY KARLIK/
w godz. od 7.00 do 16.30 u p. B. Harazim

Zaświadczenie o zarobkach

Wniosek w sprawie przyznania świadczenia w formie gorącego posiłku

Regulamin stołówki

 

 

 

 

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski