Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Informator RPPZ - szkoły ponadgimnazjalne

Podwójny nabór

 

1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej i gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny Agnieszka Waliczek

2. Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:
 Przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej
 Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny
 Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona)
 Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach
 Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia
z wymaganiami wybieranego zawodu
 Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa
 Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań

3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
 Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia
 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
 Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej
 Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom
 Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom
 Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie kształcenia ustawicznego
 Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań
a. w zakresie pracy z młodzieżą:
 wdrażanie uczniów do samopoznania
 kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
 przełamywanie barier emocjonalnych
 wyrabianie szacunku dla samego siebie
 planowanie własnego rozwoju
 konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 poznanie możliwych form zatrudnienia
 zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 poznanie lokalnego rynku pracy
 kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia
 poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu
 rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)
b. w zakresie pracy z rodzicami:
 podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 doskonalenie umiejętności wychowawczych
 wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej

c. w zakresie współpracy z nauczycielami:
 uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły
i rynku pracy
 nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

4. Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach gimnazjalnych
Klasa II
Poznawanie zawodówi poznawanie siebie-
 Świat zawodów (wymagania, kwalifikacje, charakterystyka, możliwości kształcenia)
 Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości
 Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe
 Testy pomagające poznać siebie
 Konsultacje indywidualne z uczniami

Klasa III
Podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych - zbieranie informacji o ścieżkach edukacyjnych i o rynku pracy
 Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej
 Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 Radzenie sobie z sytuacjach trudnych ( stres, bezrobocie, problemy zdrowotne)
 Targi Edukacyjne organizowane w szkole.
 Konsultacje indywidualne z uczniami.
5. Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach VII szkoły podstawowej
 Wszyscy jesteśmy zdolni – kwestionariusz inteligencji Wielorakiej.
 Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.
 Umiejętności a zawód.
 Moje umiejętności.
 Czym się interesuję – karta zainteresowań.
 Jak zaplanować przyszłość edukacyjno– zawodową.
 Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa – co dalej po SP.
 Zawody w moim najbliższym otoczeniu.
 Od elektryka do kierownika
 Kompetencje na rynku pracy

7. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno- zawodowym
1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwionce Leszczynach.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.
3. Szkoły ponadgimnazjalne.

8. Dodatkowe działania edukacyjno- zawodowych w roku szkolnym 2017/2018
 Spotkania dla uczniów z doradcą zawodowym z PUP w Rybniku
 Spotkania uczniów z doradcą zawodowym z PPP
 Targi edukacyjne na terenie szkoły

Polecane strony internetowe:
http://doradztwo.ore.edu.pl/
http://logos.warszawa.pl/test/
http://si.kuratorium.katowice.pl/ - baza szkół i placówek
www.maparynkupracy.pl
http://smakibiznesu.pl/
www.wynagrodzenia.pl
https://www.16personalities.com/pl

 

stat4u

Wszystkie prawa zastrzeżone zsplyski